Obchodné podmienky

Naše obchodné vzťahy sa riadia podľa platnej legislatívy, a to najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom. Tieto obchodné podmienky slúžia na doplnenie týchto zákonníkov o konkrétne špecifiká našich služieb, aby ste ako náš zákazník boli dobre zorientovaní pri ich užívaní.

Ďakujeme vám, že tieto podmienky rešpektujete a dodržiavate. V prípade akýchkoľvek dotazov nás bez váhania kontaktujte na e-mailovej adrese info@zdravedychanie.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VYMEDZENIE POJMOV

1.1. Všeobecné obchodné podmienky nášho internetového obchodu upravujú právne vzťahy medzi záujemcom o poradenské a konzultačné služby a záujemcom o účasť na našich vzdelávacích a networkingových  aktivitách a Martina Penxová - DeepEn, so sídlom na Cyprichova 2477/24, 831 53 Bratislava, IČO: 40126421, DIČ:1045974061, zapísanou v živnostenskom registri Okresného súdu Poprad, č. ŽR 703-6055 (ďalej len „DEEPEN“).

1.2. Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem objednať si služby na webových stránkach www.zdravedychanie.sk a/alebo www.akademia.nadychnisazivota.sk a ich podstránkach súvisiacich s online predajom.

Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností môže stať aj neplnoletá osoba, pokiaľ so súhlasom svojho zákonného zástupcu objedná vzdelávací kurz alebo inú mimoškolskú vzdelávaciu aktivitu pre deti alebo mládež, čo musí byť riadne doložené informovaným súhlasom podpísaným zákonným zástupcom.

Záujemca o služby je každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá sa riadne zaregistrovala prostredníctvom rezervačného systému alebo prostredníctvom z niektorých formulárov na našich webových stránkach. Každý záujemca vyplnením svojich údajov do niektorého z takýchto formulárov alebo svojou registráciou v rezervačnom systéme súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa oboznámiť so Zásadami spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú taktiež zverejnené na našich webových stránkach.

Zákazník alebo záujemca o registráciu na odoberanie emailov musí na požiadanie doložiť doklad o svojom veku.

Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov obsahujú samostatné dokumenty, ktoré sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti.

1.3. Vymedzenie pojmov:

DEEPEN  je fyzickou osobou, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti vykonávania mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovania a marketingových služieb (konzultácie, koučing, vzdelávacie aktivity ako workshopy, kurzy a pod.). 

DEEPEN zároveň organizuje klubové aktivity pre špecifické skupiny, a to najmä prostredníctvom internetovej stránky  www.zdravedychanie.sk a jej podstránok, ako aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. 

DEEPEN organizuje tiež online programy prostredníctvom platformy www.akademia.nadychnisazivota.sk, ako aj webináre, online kurzy, ebooky a pod na www.zdravedychanie.sk.

Platforma Akadémia Nadýchni sa života je priebežne doplňovaná o vzdelávacie programy, webináre a ich záznamy, motivačné videá, audio nahrávky, praktické cvičenia a úlohy.

Akadémia obsahuje platené a neplatené formy programu.

Objednávka - návštevník webových stránok si môže objednať niektorú z poskytovaných služieb prostredníctvom objednávacieho alebo kontaktného formulára a je považovaný za vznik obchodného vzťahu v zmysle Obchodného zákonníka.
Rezervácia individuálnych stretnutí sa realizuje prostredníctvom externého rezervačného systému YCBM na stránke https://youcanbook.me/.

2. CENY ZA SLUŽBY, ÚČASTNÍCKE POPLATKY, DPH A FAKTURÁCIA

2.1. KONZULTAČNÉ A KOUČOVACIE SLUŽBY - ceny sú stanovované individuálne na základe rozsahu potrebného výkonu týchto služieb, ako aj na základe zvolenej formy poskytovanej služby.

2.2. ÚČASTNÍCKE POPLATKY sa odvíjajú od typu akcie a sú zverejnené v každom propagovanom materiále o danej aktivite a je pred každou akciou zverejnený na príslušných webových stránkach a na stránkach sociálnych sietí.

2.3. Všetky ceny sú uvádzané bez DPH a s DPH. Martina Penxová - DeepEn nie je platcom DPH. Za každú objednanú a dodanú službu je riadne vystavená a doručený daňový doklad (faktúra alebo pokladničný doklad vystavený cez virtuálnu pokladnicu finančnej správy SR).

3. PLATOBNÝ STYK

3.1. Služby môžu byť uhrádzané bezhotovostným stykom na bankový účet FIO a.s.. IBAN: SK76 8330 0000 0020 0136 4999 alebo v hotovosti prostredníctvom virtuálnej registrovanej pokladnice s kódom VRP 99910459740610001 podľa dohody alebo prostredníctvom platobnej brány STRIPE

3.2. Záujemca sa zaväzuje uvádzať pri Registrácii alebo Objednávke služby pravdivé, správne a kompletné fakturačné údaje. Pre akúkoľvek zmenu údajov uvedených pri Registrácii alebo Objednávke je potrebné kontaktovať poskytovateľa služieb výhradne písomne na adrese info@zdravedychanie.sk.

3.3. Momentom odoslania registračného/objednávkového formulára prostredníctvom na to určeného poľa na niektorej znašich stránok dochádza medzi Záujemcom a Poskytovateľom služieb k uzavretiu zmluvy, z ktorej zmluvným stranám vyplývajú práva a povinnosti. Záujemca berie na vedomie, že odoslaním takéhoto formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok podľa zvolenej služby, čím sa tento zaväzuje uhradiť v riadnej lehote splatnosti.

3.4. V prípade, že si Záujemca zvolí v registračnom/objednávkovom formulári možnosť úhrady služby na splátky, Záujemca berie na vedomie, že odoslaním takéhoto formulára mu vzniká povinnosť uhradiť poplatok podľa zvolenej služby s prislúchajúcim navýšením a zaväzuje sa tento záväzok uhradiť v plnej výške, v splátkach a v lehote splatnosti uvedenej na vystavenej zálohovej faktúre.

Platobný systém je zabezpečený externou platformou spoločnosti FAPI Business s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 07671563, zapísanej v obchodnom registri vedenom v Krajskom súde v Brne pod sp. zn. C 109473.

4. PODMIENKY VRÁTENIA POPLATKU ZA SLUŽBY

4.1. Záujemca má právo na vrátenie poplatku za službu, ktorej sa nezúčastnil, pokiaľ sa rozhodol poplatok uhradiť skôr ako bezprostredne pred službou, a to v plnej alebo krátenej výške. 

4.2. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní do 2 pracovných dní pred dátumom konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v plnej výške.

4.3. Pokiaľ si Záujemca toto právo uplatní 1 deň pred dátumom konania akcie alebo v deň konania akcie, má právo na vrátenie poplatku v krátenej výške o 50%, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Uvedené sa nevzťahuje na služby zakúpené so špecifickými podmienkami pre vrátenie poplatku (musí byť uvedené v popise služby).

4.4. Záujemca si toto právo uplatňuje písomne na adrese info@zdravedychanie.sk. Poskytovateľ mu vystaví dobropis k vystavenému daňovému dokladu.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Ak si Záujemca zakúpi službu, napr. účasť na „živej“ alebo online akcii ako stretnutie Klubu, workshop, seminár, webinár, prednáška a podobne, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne avizovanom v objednávkom formulári alebo v propagovaných materiáloch.

5.2. Ak si Záujemca zakúpi službu zameranú na individuálny prístup, Poskytovateľ služby dodá službu v termíne a v priestore, ktorý si vopred potvrdil a dohodol so Záujemcom.

5.3. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín plánovanej akcie z technických príčin, z dôvodu nedostatku záujemcov alebo z dôvodu práceneschopnosti lektora. V prípade, že sa termín akcie zmení alebo zruší,  poskytovateľ služby je povinný písomne elektronicky túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť a kupujúci má právo odstúpiť od tejto kúpno-predajnej zmluvy, pričom má nárok na vrátenie uhradeného poplatku v plnej výške. Oznámenie o odstúpení v takomto prípade je nutné oznámiť písomnou elektronickou formou na e-mail info@zdravedychanie.sk a Poskytovateľ služby vráti poplatok kupujúcemu na bankový účet podľa dohody s kupujúcim bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní od písomného oznámenia o odstúpení. Kupujúci má povinnosť v tomto oznámení uviesť, na aký bankový účet má Poskytovateľ peniaze vrátiť.

6. REKLAMÁCIE, SŤAŽNOSTI A PODNETY

6.1. Nad činnosťou Martina Penxová - DeepEn dohliada ako orgán dozoru v zmysle príslušných právnych predpisov Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

6.2. DEEPEN zodpovedá za vzniknuté vady v zmysle príslušných právnych predpisov. Prípadné reklamácie, podnety a sťažnosti  môže Kupujúci zasielať na adresu: info@zdravedychanie.sk. Po doručení reklamácie, podnetu či sťažnosti zašle Poskytovateľ odosielateľovi e-mail potvrdzujúci doručenie správy Záujemcu. Poskytovateľ vybaví reklamáciu, podnet, či sťažnosť bezodkladne, najneskôr však v lehote 30 dní odo ich dňa doručenia. Pri vybavovaní reklamácie postupuje Poskytovateľ v zmysle príslušných právnych predpisov.

6.3. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom  je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

6.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím návodov a poradenstva, ktoré počas svojich služieb poskytol. V prípade pochybností v ich používaní má každý možnosť vo vlastnom záujme kontaktovať Poskytovateľa a odkonzultovať si tak možné nejasnosti skôr, ako ich aplikuje vo svojej firme. Zákazík sa tak vyhne zbytočným nezdarom. Konzultanti vám radi a ochotne pomôžu, poradia.

7. OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

7.1. Písomnosť doručovaná prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po tom, ako bola písomnosť zaslaná na e-mailovú adresu Záujemcu, resp. Zákazníka, ktorú uviedol pri Registrácii.

7.2. V prípade, že sa zásielku doručovanú poštou nepodarí doručiť na adresu uvedenú Záujemcom v registračnom formulári, považuje sa za doručenú 3. dňom po odoslaní zásielky.

7.3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek vzájomné pohľadávky Poskytovateľ a Zákazníka.

7.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na info@zdravedychanie.sk.

Tieto podmienky sú platné od 1.6.2023.